Regulamin sklepu

1. Zasady ogólne

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę ŚLUBNE GLAMOUR Katarzyna Szews wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9720311773, posiadającą: adres wykonywania działalności i adres dla doręczeń: 62-002 Suchy Las ul. Jaśminowa 51, NIP 9720311773, REGON 639706225 , adres poczty elektronicznej: zamowienie@butikweselny.pl, numer telefonu 501072275
prowadzącą sprzedaż akcesoriów ślubnych I weselnych oraz dodatków dekoracyjnych, za pośrednictwem Internetu –znajdującą się pod adresem : WWW.butikweselny.pl
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym ŚLUBNE GLAMOUR Katarzyna Szews.
Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym WWW.butikweselny.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Klient

Podanie danych osobowych w formularzu niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru .

ŚLUBNE GLAMOUR Katarzyna Szews , zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas wypełniania formularza, będą niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki, dokonania rozliczeń oraz wystawienia dokumentu sprzedaży).

3. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności sklepu internetowego WWW.butikweselny.pl jest sprzedaż akcesoriów ślubnych, weselnych oraz artykułów dekoracyjnych.
Zdjęcia oferowanych produktów są autentyczne a opisy zgodne z rzeczywistością. Za ewentualne różnice odcieni kolorystycznych wynikające z indywidualnych ustawień ekranu , ŚLUBNE GLAMOUR Katarzyna Szews nie ponosi odpowiedzialności.

4. Zakupy

Zamówienie w Sklepie internetowym składa się poprzez dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „ potwierdzam zamówienie. Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty oznacza złożenie zamówienia , co jednoznaczne jest z ofertą kupna.
Finalizując zamówienie, klient potwierdza, że jest świadomy zobowiązania do zapłaty. Zamówienia realizowane są w terminie od 2 do 7 dni roboczych (od dnia złożenia zamówienia przy odbiorze za pobraniem, lub od dnia wpływu należności na konto) – chyba, że informacja podana przy produkcie będzie stanowiła inaczej .

Do realizacji zamówienia konieczne jest:

  • wskazanie zamawianych produktów oraz ich ilość
  • podanie danych potrzebnych do realizacji dostawy-wg formularza
  • wskazanie preferowanej formy płatności
  • potwierdzenie
  • wysłanie formularza z zamówieniem

5. Ceny

Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego WWW.butikweselny.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

6. Dostawa towaru i wysyłka

Zamówiony przez Klienta towar zostaje właściwie zabezpieczony i spakowany do przesyłki. Przesyłka jest oznaczana naklejkami ostrzegawczymi, jeśli wymagają tego właściwości towaru, i przekazana przez firmę ŚLUBNE GLAMOUR Katarzyna Szews przewoźnikowi. Klient powinien zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę oraz sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. Ewentualne szkody, zniszczenia lub braki w przesyłce Klient powinien opisać w formie Protokołu Szkody. Protokół taki posiada kurier dostarczający przesyłkę. Jeśli Użytkownik lub osoba odbierająca wskazana przez klienta w zamówieniu przyjmie przesyłkę bez zastrzeżeń, podpisując się na liście przewozowym, potwierdza odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym.

Koszty wysyłki i dostępne jej opcje wskazane są w sklepie internetowym podczas składania zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy zamawianych towarów.
Koszty dostawy są określone w aktualnym cenniku.
Koszty dostawy pokrywa Klient.
O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
ŚLUBNE GLAMOUR Katarzyna Szews nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (wypadki i zdarzenia losowe), jednak zobowiązuje się do jak najszybszego powiadomienia klienta o zaistniałej sytuacji.

7. Płatności

Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności

  • Płatność za pobraniem
  • Płatność w punkcie – odbiór osobisty
  • Przelew na konto – konto sprzedającego – ŚLUBNE GLAMOUR Katarzyna Szews 62-002 Suchy Las ul. Jaśminowa 51
    ING Bank Śląski nr. Konta 07105015201000009219467454

Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego przez Klienta towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę, zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną na wskazany nr. Konta bankowego w terminie do 7 dni roboczych.

8. Zwroty

Prawo odstąpienia
Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki wraz z dołączonym dowodem zakupu. W oświadczeniu wskazać należy numer zamówienia, dane zamawiającego oraz numer konta bankowego, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.
Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
Prawo odstąpienia, wskazane powyżej, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta nie dotyczy towarów: szybko psujących się; prasy; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta (spersonalizowanych) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje zwrotu towaru za pobraniem.
Zwrot towarów powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Biura Firmy
ŚLUBNE GLAMOUR Katarzyna Szews
62-002 Suchy Las
Ul. Jaśminowa 51

9. Reklamacje

Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej na adres: ŚLUBNE GLAMOUR Katarzyna Szews, ul. Jaśminowa 51 62-002 Suchy Las.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni. Nieustosunkowanie się do żądania w tym terminie oznacza, że sprzedawca je uznał.
Sprzedający albo podmiot trzeci (producent, dystrybutor) mogą udzielić gwarancji na dany towar. W takim przypadku jej warunki zawiera karta gwarancyjna dołączona do tego towaru.

10. Postanowienia końcowe

Regulamin dostępny jest pod adresem: www.butikweselny.pl
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wszelkie spory wynikłe między Sprzedawcą, a Kupującym rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

Załączniki:
wzór odstąpienia od umowy na odległość
formularz reklamacyjny

UWAGA: URLOP W SKLEPIE INTERNETOWYM OD 14 Listopada do 31 grudnia 2020 r. Zamknij